Bitumenska emulzija: osnovne informacije

Da li znate šta je to bitumenska emulzija? Za čega se ona koristi, u kakvim uslovima se proizvodi. Sve ovo, kao i mnogo toga razmotrićemo u ovom iscrpnom materijalu.

U celini gledano, na upotrebi emulzije zasniva se proizvodnja najrazličitijih predmeta koji nas okružuju. U neku ruku, čak su i mleko ili krema za obuću, neka vrsta emulzije. Ako govorimo o bitumenskim emulzijama, možemo reći da je to svojevrsni sistem „ulje u vodi“, u kojem su čestice bitumena predstavljene u vodenoj fazi, kao izdvojeni elementi. I da se bitumen ne bi slepljivao u takvom medijumu, da ne bi obrazovao konglomerate, efikasno se koriste razlličiti dodaci, koji se nazivaju emulgatori.

Ne možemo a da ne napomenemo da bitumenska emulzija omogućava uštede u resursima, ona je pogodna za prevoz i skladištenje. Isto tako, od ne male važnosti je i to što bitumenska emulzija predstavlja ekološki čisti proizvod, a tehnologije koje su zasnovane na korišćenju takvih emulzija, odlikuju se ekonomičnošću i relativnom dostupnošću. Još jedna bitna odlika se sastoji u tome što se bitumenska emulzija odlično meša sa lateksom.

УВБ-1 фото

Po pravilu, stručnjaci koji rade sa bitumenskim emulzijama, na ovaj ili onaj način susreću se sa različitim markama bitumena. Kao rezultat toga, bitumenske emulzije se mogu značajno razlikovati po svojstvima i mogućnostima upotrebe. Ne smemo da zaboravimo i rastvarače koji se u manjim količinama dodaju u smešu, pri čemu treba voditi računa da ne dođe kako do preteranog rastvaranja, tako ni do taloženja sastojaka smeše. Takođe se mora istaći da se rastvarač koristi kao agens koji smanjuje stepen viskoziteta bitumena. U takvom slučaju bitumen će se bolje ponašati na nižim temperaturama.

Kada započinjemo razgovor o vodi i bitumenskoj emulziji, ne smemo a da ne obratimo pažnju na to da katjonske emulzije u poređenju sa anjonskim analozima nisu toliko osetljive na količinu vode koja se ubacuje u sastav. Anjonske emulzije, nasuprot, prilično aktivno i intenzivno reaguju na tečnost, a zapravo na sadržaj velike količine mineralnih primesa u vodi. Kada se govori o kiselinama, onda se prvenstveno koristi sirćetna kiselina, ali mnoge kompanije postepeno odustaju od primene ove kiseline u proizvodnji bitumenskih emulzija, s obzirom da ona pospešuje koroziju koloidnih mlinova. Ponekad se umesto sirćetne kiseline može koristiti fosforna kiselina.

Kao katalizator, koji omogućava da se dobije bitumenska emulzija, najčešće se koristi kalcijum hlorid. Uz pomoć takvog dodatka moguće je povećati viskozitet i stabilnost emulzije. Takođe se veoma aktivno koriste različiti polimerni aditivi u cilju modifikovanja polaznog bitumena. Takvi aditivi u još većem stepenu omogućavaju da se poveća viskozitet bitumena. Osim toga, u vodenu fazu se ponekad dodaju specijalni lateksni aditivi.

Kada se govori o bitnim svojstva bitumenskih emulzija, mora se nešto reći i o taloženju, koalescenciji i flokulaciji. Taloženje ili sedimentacija predstavlja proces obrnutog kretanja bitumena u emulziji. Proces flokulacije povezan je sa objedinjavanjem čestica bitumena u konglomerate. Ova pojava se može lako izbeći najobičnijim mešanjem bitumenske emulzije, što dovodi do delimičnog obnavljanja njenih svojstava. Koalescencija je proces objedinjavanja manjih čestica bitumena uz formiranje krupnijih čestica. Ovaj proces se, po pravilu, odigrava u momentu raspadanja emulzije.

Kada govorimo o tome kako se bitumenska emulzija proizvodi, onda je prvo, na čemu moramo da se zaustavimo – koloidni mlin. On propušta zagrejani bitumen i vodenu fazu, i u njemu se bitumen razbija na mnoštvo sitnih čestica. Koloidni mlinovi predstavljaju glavni alat u proizvodnji bitumenskih emulzija, a od kvaliteta ove opreme umnogome zavisi kvalitet krajnjeg proizvoda.

 

обновлено: Май 28, 2015 автором: globecore